Filmpoint Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530097, NIP 7831718347, REGON 302859740.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD):

IOD: Kacper Krzysztofik

e-mail: ado@filmpoint.pl  

tel.: +48 661 982 057

1.1. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

1.2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Filmpoint Sp. z o.o. , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.3. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.

1.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

1.5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Spółki, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług (np. obsługa prawna).

1.6. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od udzielonej zgody – do momentu udzielenia odpowiedzi, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

1.7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail ado@filmpoint.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

1.8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).